Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет с предмет: „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра“

Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет с предмет: „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра“

Решение, 01.02.2018 г.

Обявление, 01.02.2018 г.

Документация, 01.02.2018 г.

Образци на документи, 01.02.2018 г.


Решение за изменение, 08.02.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, 15.03.2018 г.
Протокол № 2 от работата на комисията с приложения, 22.03.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисията с приложения, 10.05.2018 г.

Протокол № 4 от работата на комисията, 18.05.2018 г.


Заповед № 12/03.05.2018 г. относно удължаване срока за работа на комисията, 08.05.18 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 57, ал.3 от ППЗОП, 10.05.2018 г.


Доклад за работата на комисията, 22.05.2018 г.
Решение за избор на изпълнител, 22.05.2018 г.


Съобщение относно отваряне на ценови предложения, 25.03.2019 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 28.03.2019 г.
Протокол № 2 от работата на комисията, 28.03.2019 г.
Решение за избор на изпълнител, 28.03.2019 г.


Договор с изпълнител, 22.05.2019 г.

Приложения към договор с изпълнител, 22.05.2019 г.