Профил на купувача

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ      ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА     Публично състезание по ЗОП

 

Обща информация

 

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.

По смисъла на закона читалището е юридическо лице с нестопанска цел и като такова е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в НЧ Просвета 1925 – Мездра се извършват от председателя и секретаря на читалището.

Данни за кореспонденция със  НЧ Просвета 1925 – Мездра във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. Мездра, 3100
обл. Враца
ул. „Просвета” №2
телефони:  0910/9 30 17
e-mail: prosveta1925@mail.bg
официален web сайт  www.chitalishte-mezdra.com