Проект: Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра“, гр. Мездра, община Мездра

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

 

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Проект: Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра“, гр. Мездра, община Мездра

 

Проектът се реализира от НЧ Просвета 1925 – Мездра с финансова помощ от ДФ „Земеделие“ по силата на сключен Договор за отпускане на финансова помощ № 06/07/2/0/00868/20.09.2017 г.

 

 

Ремонтът стартира след проведени дейности за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП, при спазване на правилата за публичност и прозрачност ( линк от Профил на купувача – „Публични състезания по ЗОП“ ).

 

Фирма изпълнител: „БГ ЛЕНД КО“ АД

 

СРОК НА ДОГОВОРА С ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“: 20.09.2017 г. – 20.09.2020 г.

 

ФИНАНСИРАНЕ: БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ – 388 794,18 лв.,

 

ЦЕЛ: Обновяване, ремонт на електрически и ВиК инсталации, както и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на читалището за подобряване енергийната ефективност на сградата.

 

РЕЗУЛТАТАТИ: Финансирането е по програмата на ЕС за подпомагане и развитие на селските райони, което играе ключова роля в подкрепа на икономическото съживяване на региони в Северозападна България и в частност ще подпомогне енергийната ефективност на сградата на НЧ Просвета гр. Мездра и ще подобри предлаганите услуги и дейности на своите потребители.

В читалището към настоящия момент има 6 действащи самодейни колективи: Литературен клуб „Христо Ботев“, Краеведско дружество, Група за стари градски песни „Мездрея“, Женски народен хор, Представителен танцов ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче“, съставен от 3 групи, обхващащ 130 деца. Към читалището функционира библиотека, която обслужва годишно около 800 потребители, клуб за любители на народни танци, включващ 85 посетители и клуб „Панталей Томов“; организират се срещи и обучения. Общо над 1200 посетители ще се възползват от услугите на читалището в обновената сграда с модерна визия, резултат от финансовата подкрепа на ЕС и политиката му за развитие на селските райони.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *